Privacy policy – Om cookies / kakor

Shyness AB (publ) och dess koncernbolag, på denna sida benämnt som Shyness, tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som Shyness erbjuder på dessa webbsidor, vår webbshop, våra plattformar i sociala medier och vår kundservice, på denna sida kallad digitala kanaler.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Shyness används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Shyness sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)1.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Shynesss digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, både om dig som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster Shyness erbjuder via Shynesss digitala kanaler och via försäljningskanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Shynesss digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Shynesss behandling av personuppgifter & Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Shynesss tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Shyness komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Shynesss digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Shyness och andra via Shynesss plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Shynesss webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Shyness anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan Shyness komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Shyness har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies Shyness placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i Shynesss cookiepolicy >>

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Shynesss rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Shyness eller bolag i Shynesss koncern, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
  • För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
  • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.
  • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Shyness och från dess bolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
  • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Shyness behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler. Om Shyness skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Shyness värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Endast personal med uppgift att hantera perosnuppgifter kommer att ha tillgång till dessa.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Shyness kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Shynesss räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Shynesss samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Shynesss räkning undertecknar alltid avtal med Shyness för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Shyness kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Shyness kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Användning av information från din mobila enhet

Shyness tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att Shyness får tillgång till information från din mobila enhet, som exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan till exempel röra sig om bilder och information om din plats. Shyness samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det. Nedan finner du information om hur Shyness kan använda information från din mobila enhet, om du har givit Shyness samtycke till sådan användning.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Shyness behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Shynesss digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Shyness ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Shyness på adress som anges nedan.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det Shyness-bolag som anges som ansvarig för den digitala kanalen i fråga.  Om du har frågor rörande hur Shyness behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom Shyness-koncernen, är du välkommen att kontakta Shynesss dataskyddsombud via mejl eller via post:

privacy_dpo@shyness.se

Shyness AB
Data Protection Officer
Kärralundsgatan 32
41656 Göteborg

Ändring av denna integritetspolicy

Shyness kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Shynesss webbsidor.

Senast uppdaterad: 2018-05-02

1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor.

Vissa cookies är nödvändiga för att shyness.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På Shyness webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.

Om du inte vill att det sparas cookies på din dator kan du stänga av denna funktion i din webbläsare, ingen större påverkan på shyness.se funktionalitet kommer att upplevas eller lämna denna webbplats.

Om cookies / kakor

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats på Internet, www.pts.se.

Shyness cookie’s:

Statistik – Google_analytics_session
Kakor som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken.

Inloggning – PHPSESSID_a99f09
Kakor som används för att kunna hålla koll på vem som är inloggad från besökarens dator.
// Det är endast administratörer av denna webbplats som kan logga in och vanliga besökare får inte denna cookie.

Varukorg – woocommerce_items_in_cart
Kakor som används för att kunna hålla koll på vilka varor besökaren lägger i sin korg.
// Shyness använder inte varukorg då vi inte har direkt försäljning på denna webbplats. Shyness använder en webbutiken endast för produktvisning.

Prestanda – wordpress_test_cookie
Kakor som används för att göra funktioner snabbare eller minska belastning på system.
// Om du är återkommande besökare kommer du att få snabbare laddning av sidor, bilder och navigation.

Analysverktyg för webbstatistik

Shyness använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Google Analytics använder tre cookies: en sessionscookie som tas bort när sessionen avslutas, en cookie som sparas i trettio minuter och en cookie som sparas i två år.

Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Syftet för Shyness är att utvärdera hur webbplatsen används för att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar. Shyness har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som lagras hos Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften lagras hos Google.

Nej till webbstatistik?

Om du inte vill att dina besök på Shyness webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics så finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera.
Tillägget hämtar du här (informationen är på engelska).